Čo dokážu fólie...


CHRÁNIA PRED okamžitým vniknutím do Vašich priestorov
CHRÁNIA PRED úlomkami po rozbití skla
CHRÁNIA PRED horúčavou, prehriatím priestorov slnečným žiarením
CHRÁNIA PRED energetickými stratami pri vykurovaní v zime
CHRÁNIA PRED vyblednutím a vyslepovaním predmetov slneč. žiarením
CHRÁNIA PRED škodlivým vplyvom UV - žiarenia
CHRÁNIA PRED prílišnou svetlosťou - oslepovaním
CHRÁNIA PRED nepríjemnými pohľadmi, t. j. Vašu intímnu sféru
CHRÁNIA PRED skazením Vášho zraku správnym rozptylom svetla
CHRÁNIA PRED zničením Vašich plastových striech, zimných záhrad a sanujú tieto na roky vopred
CHRÁNIA PRED zničením Vášho majetku vandalmi - sprejermi
CHRÁNIA PRED zničením Vaších budóv odrazenými kameňmi od kolies aut

Naša spoločnosť A. F. F., s. r. o. je exkluzívnym zástupcom izraelského výrobcu fólií HANITA COATINGS pre územie Slovenskej republiky. Výrobcovi bola priznaná kvalita ISO 9002 podľa certifikátu, licenčné číslo 28275 vydaného 15 06 2003, platného dodnes. Okenné fólie sú certifikované v SR na stálosť na svetle, optické a solárne vlastnosti, zdravotnú nezávadnosť, bezpečnosť. Certifikáty potvrdzujú zhodu fólií s právnymi normami, predpismi a dokumentami :

a/ certifikát č. 00724/110/2002 z 15 08 2002 – Štátna skúšobňa SKTC 110, VÚSAPL, a. s. Nitra, podľa § 11, ods. 10 zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 436/2001 a ust. § 3, ods. 1 nariadenia vlády SR č. 400/1999 Z. z. v znení nariadení vlády č. 13/2001 Z. z. č. 219/2001 Z. z., na fólie bezpečnostné, solárne, termálne a tekuté .

b/ vyhlásenie o zhode zo dňa 10 03 2000 podľa technických noriem ASTMD 1003-61, STN ISO 3795, DIN 52 290, ECE No. 43 a predpisov – zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, posudok MV SR č. p. P. O. – 1083/3-1992 o požiarnej ochrane,

c/ certifikát Národného bezpečnostného úradu SR na fólie bezpečnostné č. T 13-0595/ 2004 podľa § 66 ods. 1 písm. a/ bod 8 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnostípre kategóriu bezpečnosti „V“ – „vyhradené“ podľa § 2 Vyhlášky NBÚ č. 89/2002 Z. z. o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov.

d/ certifikát Národného bezpečnostného úradu SR na fólie bezpečnostné č. T 13-0172/ 2003 podľa § 66 ods. 1 písm. a/ bod 8 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnostípre kategóriu bezpečnosti „D“ – „dôverné“ “ podľa § 2 Vyhlášky NBÚ č. 89/2002 Z. z. o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov.

e/ certifikát Národného bezpečnostného úradu SR na systém bezpečnostných fólií č. T 13-0391/ 2003 podľa § 66 ods. 1 písm. a/ bod 8 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnostípre kategóriu bezpečnosti „D“ – „dôverné“ podľa § 2 Vyhlášky NBÚ č. 89/2002 Z. z. o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov,

f/ rozhodnutie Ministerstva dopravy, spojov a telekomunikácií SR podľa ust. § 104, ust. § 124, ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z. v súlade s ust. § 104 a § 53 vyhlášky č. 116/1997 o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách - č. 27 MD 1588, 27 MD 1589, 27 MD 2135 – autofólie protislnečné a 27 MD 2136 – autofólie bezpečnostné.

Naša spoločnosť so sídlom v Piešťanoch a zastúpením v Bratislave distribuuje fólie pre cca 150 slovenských montážnych firiem a naše materskémontážne skupinyautorizované výrobcomokenných fólií - HANITA COATINGS okenné fólie aplikujú. Rok 2019 je jubilejným 29. rokom činnosti konateľa spoločnosti v komodite okenných fólií. Sme členom Slovenskej asociácie okenných fólií SWFA, náš konateľ je prezidentom SWFA.

Ceny kalkulujeme z výhodných cien výrobcu , bez „dohadzovačov“ a medzičlánkov priamo, preto úroveň našej cenovej hladiny je vynikajúca !!!

Informujte sa u nás, informujte sa o nás u našich zákazníkov. Referenčná listina zákazníkov ako i všetci spolupracovníci sú k dispozícii 24 hodín denne. V prípade potreby komunikujeme v N, A, R.

Ponúkame Vám tieto druhy fólii...

Bezpečnostné a ochrané
Solárne - protislnečné
Privátne a špeciálne
Termálne - úspora energie
Autofólie
 
  Fóliové rolety - žalúzie
  Tekuté fólie - nástrek, náter


 
   
skel