Terminológia k technickým parametrom fólií

( Pomôcka pre čítanie technických parametrov fólií )

VISIBLE LIGHT TRANSMITTED = prepustené viditeľné svetlo

Podiel (nie rozdiel do 100%) množstva viditeľnej slnečnej energie prechádzajúcej presklením k množstvu celkovej viditeľnej slnečnej energie dopadajúcej na presklenie. Viditeľné svetlo je definované ako časť spektra slnečnej energie o vlnovej dĺžke 380-780 Nm.

VISIBLE LIGT REFLECTED = odrazené viditeľné svetlo

Podiel množstva viditeľnej slnečnej energie odrazenej presklením k množstvu celkovej viditeľnej slnečnej energie dopadajúcej na presklenie. Viditeľné svetlo je definované ako časť spektra slnečnej energie o vlnovej dĺžke 380-780 Nm.

TOTAL SOLAR ENERGY REFLECTED = celková odrazená slnečná energia

Podiel množstva celkovej slnečnej energie odrazenej presklením k množstvu celkovej slnečnej energie dopadajúcej na presklenie.

TOTAL SOLAR ENERGY TRANSMITTED = celková prepustená slnečná energia

Podiel množstva celkovej slnečnej energie priamo prechádzajúcej presklením k množstvu slnečnej energie dopadajúcej na presklenie.

TOTAL SOLAR ENERGY ABSORBED = celková pohltená slnečná energia

Podiel množstva celkovej slnečnej energie pohltenej presklením k množstvu slnečnej energie dopadajúcej na presklenie. Táto energia je znova vyžarovaná von i dovnútra. Prúdením vzduchu je odvádzaná zväčša smerom von.

TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED = celková odrazená slnečná energia

Podiel množstva celkovej slnečnej energie odrazenej presklením k množstvu celkovej slnečnej energie dopadajúcej na presklenie.

POZNÁMKA : Súčet odrazenej, pohltenej a prepustenej slnečnej energie dáva 100 %.

SHADING COEFFICIENT = tieniaci koeficient

Pomer toku slnečného tepla prechádzajúceho presklením k toku slnečného tepla prechádzajúceho čírou netienenou plochou za rovnakých podmienok. Čím nižší je koeficient tým lepší je tieniaci účinok preskleného systému.

ULTRA VIOLET BLOCK = zastavené UV žiarenie

Množstvo UV žiarenia zastaveného presklením s aplikovanou fóliu.

EMISSIVITY = emisivita

Schopnosť povrchu pohlcovať alebo odrážať vyžarovanie energie. Emisivita u okien s fóliami vyjadruje odrazenie tepla späť do priestoru vo vnútri. Čím nižšia je emisivita tým lepší je zasklený systém v pomere k úniku tepla.

Emisivity 1 = emisivita exteriérovej strany exteriérového skla v systéme zasklenia
Emisivity 4 = emisivita interiérovej strany interiérového skla v systéme zasklenia

LIGHT TO SOLAR HEAT GAIN RATIO = priepustnosť svetla ku priepustnosti tepla

Schopnosť zasklenia poskytovať svetelnosť bez nadmerných slnečných tepelných ziskov. Je to pomer medzi prestupom svetla cez zasklenie a koeficientom prestupu tepla.

LUMINOUS EFFICACY = výkon odrazenia solárneho tepla pri prenose denného svetla

Je to pomer priepustnosti viditeľného svetla k tieniacemu koeficientu. Spolu s predošlou položkou určuje relevantnosť svetlých (viac alebo menej) spektrálne selektívnych produktov.

SOLAR HEAT GAIN COEFFICIENT (G-Value) = koeficient prieniku tepla cez sklo

Koeficient vyjadrujúci zastavenie prieniku tepla cez sklo zo slnečného žiarenia. Je to množstvo slnečnej energie vchádzajúcej cez presklenie pri súčasnom započítaní absorpcie a reflexie presklenia - čisté zastavenie solárneho žiarenia ktoré dokáže fólia. Podobné ako u „Shading coefficient“ s rozdielom že u tohto parametra je započítané sklo + fólia spolu.

Príklad výpočtu : sklo má tieniaci koeficient 0,87. Shading coefficient fólie x 0,87 = G-vallue

HEAT LOSS REDUKTION = pomer zníženia prestupu tepla na skle s fóliou a bez fólie

Je to pomer diferencie medzi znížením prestupu tepla po inštalácii fólií na sklo k zníženiu prestupu tepla na skle bez fólií. Pomer je vyjadrený v percentách a je stanovený príslušnou hodnotou koeficientu „U“ pri skle s fóliou a bez fólie.

GLARE REDUCTION = redukcia – zníženie oslňovania – oslepovania cez sklo s fóliou

Zníženie oslňovania – oslepovania zo slnečného žiarenia za sklom – presklením. Čím väčšie % tým nižšie oslňovanie, resp. tým vyššie zastavenie oslňovania. Čím tmavšia fólia tým viac sa zníži oslňovanie.